Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Наука

Сторінка в розробці

На кафедрі Прикладної фізики працюють 35 науково-педагогічних працівників, із них - 12 докторів наук і 17 кандидатів наук.

Основні напрямки наукових досліджень:

2. Теплові та газодинамічні процеси в складних закручених потоках. Дослідження полягає у вивченні теплообміну та газодинаміки закрученого потоку в круглому каналі при похило-тангенціальній закрутці потоку (циклонне охолодження лопаток газових турбін), враховуючи його обертання (комп’ютерне моделювання).

3. Плівкове охолодження лопаток газових турбін. Дослідження полягає у вивченні ефективності плівкового охолодження нових схем зовнішнього охолодження лопаток заснованих на подачі охолоджувача в заглиблення різноманітної форми (сферичні, трикутні заглиблення, траншеї та ін.) Ці системи забезпечують більш високу ефективність плівкового охолодження у порівнянні з традиційними схемами (фізичний експеримент та комп’ютерне моделювання).

4. Термогазодинаміка поверхонь теплообміну з заглибленнями на поверхні. Дослідження полягає у вивченні теплообміну та газодинаміки в системах з груповим розміщенням циліндричних поверхонь з заглибленнями та їх вплив на теплогідравлічну ефективність (фізичний експеримент та комп’ютерне моделювання).

5. Нові термодинамічні цикли енергетичних установок. Дослідження полягає у вивчені двох термодинамічних циклів – блока перетворення енергії в ядерній енергетичній установкці з високотемпературним гелієвим реактором та оберненого циклу Брайтона з утилізацією теплоти за циклом Майсоценко (комп’ютерне моделювання).

6. Розробка і дослідження функціональних матеріалів нетрадиційними методами. Дослідження полягає в одержанні матеріалів, що володіють функціональними властивостями, такими як ефект пам’яті форми (включаючи високотемпературний та магнітокерований), магнітокалоричний ефект, надтвердість тощо. Матеріали одержують нерівноважними методами, зокрема у наноструктурному стані, та досліджують структуру, елементний та фазовий склад і властивості, використовуючи сучасні локальні та інтегральні методи.

7. Електрофізичні характеристики гетероструктур на основі високодисперсного ZnS, керівник Гільчук А.В.

8. Розробка перспективних наноматеріалів для новітніх інноваційних технологій та мікроелектроніки, керівник Долгошей В.Б., Пономаренко С.М.


Науково-дослідна робота студентів:
До наукової роботи кафедри залучаються студенти. Так, на кафедрі прикладної фізики створений науковий гурток: «Майстерня-студія студентських ініціатив МІ6», в роботі якого приймають участь студенти всіх курсів. Кураторами гуртка є Монастирський Геннадій Євгенович та Іванова Віта Вікторівна.

Науково-дослідна робота молодих учених:

 

Чисельність молодих учених - 5 аспірантів: Ольховик Ілля (3 курс), Орєхов Дмитро (2 курс), Чиркова Анна (2 курс), Потапов Семен (1 курс), Цао Дзе Сян (1 курс)). Кількість публікації, що індексуються наукометричною базою даних Scopus - 3.

Науковим підрозділом кафедри є лабораторія оптичних методів реєстрації інформації.

Увага! Підготовка наукового звіту кафедри 2016 року.

 

Положення про запобіганя академічного плагіату.

 

Теми наукових програм:

  1. Розробка неохолоджуваних матричних перетворювачiв ip дiапазону, наноструктур багатоелементних гiбридних пiроприймачiв (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
  2. Дослiдження в галузi наукового приладобудування, оптоелектронних приладiв на основi нових напiвропiдникових матерiалах (Керiвник - чл.-кор. НАН України Сизов Ф.Ф.).
  3. Проведення фундаментальних та прикладних дослiджень з найактуальнiших питань науки й технiки, що спрямованi на розв'язання проблем народного господарства в тiсному зв'язку з навчальним процесом (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
  4. Фiзичнi дослiдження в галузi бiофiзики та фiзiологiї людини (Керiвник - академiк НАН України Костюк П.Г.).