Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Кафедра


apd.jpg (618 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>

Cтворена 1997 року спiльними зусиллями вчених та викладачiв НАН України та НТУУ "КПI"
(наказ №1-90 від 18 липня 1997 року ) . 

В перiод з 1997 по 2002 рiк кафедру очолював вiдомий вчений-матерiалознавець, перший вiце-президент НАН України Шпак Анатолiй Петрович.

З 2002 року по 2021 рік завiдувачем кафедри був доктор технiчних наук, професор Воронов Сергiй Олександрович.

З 01.09.2021 рокі завiдує кафедрою доктор фізико-математичних наук, доцент Монастирський Геннадій Євгенович.

Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв за спецiальнiстю 105 Прикладна фiзика та наноматеріали (траєкторії вільного вибору "Високi фiзичнi технологiї" , "Фiзика живих систем" та "фізика новітніх джерел енергії" ) за замовленням НАН України, iнших наукових на навчальних установ України. Кафедра забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку з фiзики, iнших спецiальностей НН ФТI.

Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти. Студенти отримують грунтовну пiдготовку з фундаментальних дисциплiн - фiзики, математики на рiвнi вiдповiдних спецiальностей класичних унiверситетiв, а також пiдвищений рiвень пiдготовки з iноземної мови, iнформацiйних технологiй та iнших.
Викладачi кафедри розробили i поставили близько 30 сучасних професiйно-орiєнтованих та спецiальних дисциплiн, серед них "Фiзика суцiльних середовищ", "Електродинамiка суцiльних середовищ", "Статистична радiофiзика та оптика", "Фiзика плазми", "Фiзика твердого тiла", "Математичне моделювання фiзичних процесiв та прикладнi програми", "Симетрiя в фiзицi", "Рентгенiвськi методи дослiдження", "Методи дослiдження властивостей речовин", "Квантова електронiка", "Оптоелектронiка", "Основи загальної бiологiї та бiохiмiї", "Основи бiофiзики", "Бiофiзика складних систем", "Синергетика", "Нелiнiйна оптика", "Технологiя i застосування наноструктур", "Квантова хiмiя", "Фiзика та хiмiя поверхнi", "Новi матерiали i речовини", "Фiзична кiнетика", "iнфрачервона електронiка", "Локальнi методи дослiджень", "Фiзичне матерiалознавство", "Фiзика невпорядкованих систем", "iнтегральна i волоконна оптика".

Реалізована «фізтехівська» система навчання, дозволила створити тісну співпрацю з дослідницькими установами Національної академії наук України, та забезпечила можливість студентам освітньої програми Прикладна фізика проходити переддипломну практику і виконувати кваліфікаційні роботи  під керівництвом провідних фахівців науково-дослідних установ і організацій.  Так, наприклад:

  • дипломна робота Андрицуляка Т.В. «Порівняльний аналіз резонаторів, придатних для формування просторових самоорганізованих структур.» виконана під  керівництвом дир. МЦ ІПО д.ф.-м.н.,Тараненка В.Б.;
  • дипломна робота Музиченко А.А  “Спектроскопічні дослідження атомної будови викопного вугілля” виконана під керівництвом Д.ф-м.н. Набутова В. М., Інститут металофізики ;
  • дипломна робота Кришталь А.О. “Ідентифікація та електрофізіологічні характеристики гангліозних клітин сітківки в первинній культурі дисоційованих клітин” виконана під керівництвом  заст. директора з наукової роботи Інституту Фізіології ім.О.О.Богомольця, Заслуженого діяча, Д.б.н., професора Веселовського М.С.,
  • дипломна робота Охріменка А.О. «Оцінка розподілу білків між цитоплазмою та клітинною мембраною у живих клітинах» виконана під керівництвом Д.б.н., проф., зав.відділом Інституту фізіології ім..О.О. Богомольця Білана  П. В.,
  • дипломна робота Олійника П.В. «Дослідження оптичних властивостей шаруватих твердих розчинів Pb1-xMnxI2» виконана під керівництвом зав. відділом оптики і спектроскопії кристалів, Інституту Фізики Д.т.н., проф. Гнатенка Ю.П., 
  • дипломна робота Поповича М. В. «Оптичні властивості тонких плівок As­–S та багатошарових наноструктур As2S3–Se» виконана під керівництвом зав відділом  Інституту фізики  напівпровідників   ім.     Лашкарьова, д.ф-.м.н ,ст.н.с., Стронським О.В.,
  • дипломна робота Касячкіна Є. М. «Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки» виконана під керівництвом д.ф.-м.н., професора Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Устінова А.І.,
  • дипломна робота Купянського Г. Д. «Радіаційне зшивання систем полівініловий спирт – полі етиленгліколь: фізичні властивості в контексті використання у якості гідрогелевого перев’язувального матеріалу» виконана під керівництвом зав. лабораторією радіаційних технологій Інституту фізики , Д.ф.-м.н., Нейманом В. Б.,
  • дипломна робота Гайворонського М. А. «Зондова та спектральна діагностика жевріючого розряду в сферичній геометрії»  виконана під керівництвом ,член-кор. НАНУ, Д.ф.-м.н., ст.н.с. зав. відділом Інституту газу, Жовтянським В.А.

За роки роботи кафедри сформувалась науково-педагогічна школа прикладної фізики.

Підготовка по спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали ведеться відповідно до вимог Стандарту вищої освіти затвердженого Міністерством освіти України наказом №804 від 16.06.20 (pdf)