Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Вимоги до кваліфікаційних робіт

Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Затверджено та уведено в дію наказом № 7/178 від 01.10.2020 р., зі змінами, внесеними наказами № НУ/71/2021 від 19.04.2021 р.,№ НОН/130/2022 від 03.05.2022 р.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра. 2021 рік

Вимоги до змісту магістерської дисертації

Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов'язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки з певної спеціальності. Магістерська дисертація має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне і практичне значення.

Зміст магістерської дисертації передбачає:

  • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об'єкту, предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення пробле-ми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;
  • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забез-печення;
  • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який вико-ристовується в процесі дослідження;
  • викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;
  • перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;
  • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами їх рецензування.

Вимоги до структури та оформлення магістерських дипломних робіт

Вимоги до структури дипломної роботи та магістерської дисертації викладені у пункті 3.6, 3.7 "Положення про ВИПУСКНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ".

Звертаємо на такі моменти:

  • Магістерська дисертація подається до захисту із двома зовнішніми рецензіями фахівців за даною спеціальністю.
  • За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях).
  • Оформлення магістерської дисертації має відповідати вимогам до зві-тів про НДР (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення)
  • Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень або за допомогою комп'ютерних засобів і має відображати основні положення, які виносяться на захист.
Архів

Вимоги щодо організації та проведення державної атестації випускників викладені у "Положенні про випускову атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2015 р

Остання редакція положення 2018 року.