Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

АспірантураОпис спеціальності – доктор філософії


Вчений ступінь – доктор філософії здобувається за освітньо-науковою програмою (ОНП) третього рівня вищої кваліфікації – спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

Обсяг освітньої складової становить 40 кредитів ЄКТС.


Мета ОНП – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір науковців здатних проводити фундаментальні та прикладні дослідження властивостей і закономірностей фізичних об’єктів, процесів і систем, розв’язувати комплексні проблеми з галузі прикладної фізики та наноматеріалів, які дозволяють створювати нові фізичні системи, матеріали та речовини, а також здійснювати і забезпечувати міжкультурну фахову взаємодію представників наукової спільноти, в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства в умовах четвертої науково-технічної революції.


Портрет випускникаСпеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Галузь знань – 10 Природничі науки.

Кваліфікація – доктор філософії з прикладної фізики та наноматеріалів

Офіційна тривалість програми – 4 роки за денною формою навчання.

Унікальність програми визначається змістовним наповненням її освітніх компонентів та вдалого поєднання теоретичних та експериментальних складових.

При підготовці докторів філософії за даною ОНП інтегруються напрямки в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, зокрема, високі фізичні технології, фізика живих систем, фізика енергетичних систем з метою проведення якісних наукових досліджень, написання та захисту дисертаційної роботи.


Підготовка за ОНП передбачає


Теоретичне навчання з дисциплін (40 кредитів ЄКТС) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття) та наукової роботи за темою дисертації доктора філософії.

Освітня траєкторія складається з обов’язкових (нормативних) компонентів – 30 кредитів ЄКТС та вибіркових компонентів – 10 кредитів ЄКТС.

Наукова траєкторія передбачає проведення здобувачем оригінального дослідження з актуальної тематики, якість якого підтверджується публікацією результатів у авторитетних фахових виданнях.

Наукову роботу за даною ОНП аспіранти виконують переважно в науково-дослідницьких лабораторіях Університету, в установах НАН України або компаніях, пов'язаних із наукоємним та ІТ бізнесом, які є партнерами Університету.

Керівниками аспірантів призначаються провідні фахівці кафедри Прикладної фізики за рішенням Вченої ради Університету.

З метою забезпечення якості вищої освіти до наукових консультацій щодо виконання  дисертаційної роботи аспірантів залучаються фахівці установ Національної академії наук України на підставі існуючих партнерських угод.

Зміст ОНП дає можливість досягти результатів навчання, які відповідають 8-му рівню Національної рамки кваліфікацій, що затверджений Постановою КМУ від 25.06.2020 р. № 519, а саме: здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Насамперед, це досягається через освітні компоненти ОНП, що спрямовані на формування у випускників сукупності компетентностей, які дозволяють розв’язувати комплексні проблеми в галузі прикладної фізики, здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність на міждисциплінарній основі, переосмислювати наявні та продукувати нові знання з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.

Також ОНП передбачає проведення наукових досліджень в галузі прикладної фізики та формування у здобувачів здатності розробляти практичний й методичний інструментарій та технології для запровадження сучасних досягнень та інноваційних прикладних рішень, у тому числі на стику різних галузей наук.

ОНП покликана забезпечувати відповідність цілей та програмних результатів навчання не лише очікуванням і запитам здобувачів освіти, але й потребам сучасного суспільства.

Відповідно, опанувавши ОНП, майбутній доктор філософії, має застосовувати методи наукового пізнання для проведення науково-дослідної діяльності, розробки та впровадження дослідницьких проектів, здійснювати наукове дослідження та інтерпретацію його результатів, ефективне висвітлення, поширення знань щодо наукових досліджень; вибудовувати алгоритм наукового дослідження у сфері природничих наук; використовувати методологічні принципи наукового дослідження; організувати та проводити виконання науково-інноваційих проектів; використовувати теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження; визначати порядок проведення дослідження та його етапи, а також аспіранти повинні здобути необхідні комунікативні компетентності для спілкування з питань, що стосуються їх наукового інтересу.

Специфіка ОНП зумовила необхідність та доцільність власного цілепокладання та окреслення змістової й процесуальної логіки досягнення програмних результатів навчання з урахуванням попереднього досвіду підготовки кандидатів наук з природничих спеціальностей.

При перегляді й оновленні освітніх компонентів та програмних результатів навчання були проаналізовані існуючі аналогічні ОНП вітчизняних ЗВО: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НУ «Львівська політехніка», Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного університету «ХПІ», Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Ужгородського національного університету. Також урахований досвід викладання дисциплін провідних закордонних університетів: Массачусетський технологічний інститут (США), Каліфорнійський технологічний інститут (США), Університет Поля Сабатьє (Тулуза, Франція), технічний університет Кайзерслаутерна (Німеччина), технічний університет Дрездена (Німеччина).

Імплементовано досвід для здобуття глибинних та унікальних професійних знань зі спеціальності щодо сучасних тенденцій розвитку наноматеріалів та нанотехнологій, прикладної оптики та фотоніки, спеціальних глав сучасного матеріалознавства та фізики живих систем. Означене посилює індивідуальну освітню траєкторію підготовки здобувачів за даною ОНП, розкриває її чіткий науково-дослідний характер, що в сукупності забезпечує досягнення аспірантами цілей і програмних результатів навчання.


Для отримання інформації щодо вступу переїдіть за посиланням.

Наші аспіранти

Здобувач

ПІБ керівника

Тема дисертації

Потапов Семен Володимирович 

Халатов А.А.

Теплообмін та гідродинаміка при обтіканні криволінійних поверхонь

Цао Цзесян

Стронський О.В.

Левицький С.В.

Термодинамічні та кінетичні процеси модифікування гетеросистем на телуриду кадмію, ініційовані наносекундною дією інтенсивного лазерного випромінювання

Чиркова (Ільченко) Анна Петрівна

Халатов А.А.

Аеродинаміка і теплові процеси при зовнішньому обтіканні конічного циліндра

Орєхов Дмитро Олександрович

Воронов С.О.

Ферміони з псевдоспіном 1: стабільність та фізичні прояви плоскої енергетичної зони

Ольховик Ілля Володимирович

Воронов С.О.

Вплив лазерного випромінювання на індуковану оловом кристалізацію аморфного кремнію


Архів


Аспіранти