Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Аспірантура


Вступ на освітній рівень доктор філософії


Кафедра прикладної фізики готує за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році для здобуття ступеня доктора філософії

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.  

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 р. відбудеться

Початок прийому заяв та документів

22 травня 2024 року

Закінчення прийому заяв та документів

07 липня 2024 року

Строки проведення вступних випробувань

28 серпня 2024 року – 08 вересня 2024 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

11 вересня 2024 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

18 вересня 2024 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 20 вересня 2024 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

22 вересня 2024 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 26 вересня 2024 року


 

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

  • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора ;
  • анкета;
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради ФТІ про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
  • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

 

Більш докладна інформація на відповідній сторінці відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського


Відділ аспірантури: