Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Практика

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

Під час навчання студенти кафедри проходять переддипломну (на 4-му курсі бакалаврату) та науково-дослідну (на 2-му курсі магістратури) практики.
Аспіранти проходять педагогічну практику.

Метою практики є оволодіння здобувачами ВО сучасними методами, формами організації й знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх застосовувати в практичній діяльності. є застосування, узагальнення і закріплення отриманих в університеті знань в практичній діяльності, оволодіння професійним досвідом та навичками самостійної трудової діяльності в умовах підприємства, установи, організації; оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

В процесі практики  увага повинна приділятися:

 • розвитку творчих здібностей  студента-практиканта;
 • його самостійності;
 • умінню ним приймати рішення;
 • розвитку його здатності працювати в колективі.

Бази практикиКорисна інформація для проходження практики:

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
 • Щоденник практики для студентів ФФ-01мн, ФФ-03мн
 • Вимоги до звіту з науково-дослідної практики
 • Титульна сторінка звіту з науково-дослідної практики
 • Етапи проходження науково-дослідної практики
 • Бланк договору на проведення науково-дослідної практики

 

 • Направлення на науково-дослідну практику

 


Педагогічна практика є складовою освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії. Вона проводиться у навчальному семестрі після засвоєння аспірантами певної педагогічної навчальної дисципліни.

У процесі педагогічної практики поглиблюються знання аспірантів з питань педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм окремих навчальних дисциплін, складати плани-конспекти занять, проводити різні види аудиторних занять, оцінювати результати власної діяльності, вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності.

Педагогічна практика дозволяє, використовуючи набутий теоретичний фундамент, розвивати в аспірантів творчість, ініціативу, активність, самостійність, прагнення до постійного самовдосконалення, розробляти і впроваджувати в навчальний процес власні методики навчання, використовувати інноваційні педагогічні технології тощо.

Метою педагогічної практики є залучення студентів і аспірантів до самостійної творчої педагогічної діяльності, оволодіння знаннями і вміннями, необхідними для організації процесу вивчення навчальних дисциплін студентами, які навчаються за відповідною спеціальністю.

Основними завданнями педагогічної практики є:

 • сприяння формуванню професійно значущих якостей викладача вищої школи;
 • закріплення, розширення та поглиблення теоретичних педагогічних знань аспірантів на основі їх використання у реальному педагогічному процесі;
 • реалізація на практиці знань про сучасні методи і форми викладацької діяльності шляхом проведення аудиторних занять;
 • опанування методами проведення аналізу власної викладацької діяльності, професійної компетентності та роботи колег;
 • оволодіння досвідом самостійної організації навчально-виховного процесу в навчальній групі;
 • ознайомлення з інноваційними технологіями, формами і методами роботи у ВНЗ;
 • розвиток та самореалізація творчих здібностей;
 • оволодіння уміннями самоаналізу та самовдосконалення;
 • формування морально-етичних якостей, культури спілкування та потреби у самовдосконаленні.

Педагогічна практика проводиться індивідуально під безпосереднім керівництвом наукового керівника.

Протягом педагогічної практики аспірант має:

 • ознайомитися з навчально-організаційним і навчально-методичним забезпеченням навчального процесу на випусковій кафедрі;
 • відвідати декілька лекцій, практичних занять свого наукового керівника та провідних викладачів кафедри;
 • підготувати і провести одне лекційне і два практичних заняття, одну лабораторну роботу (комп’ютерний практикум) та один виховний захід зі студентами, на яких показати вміння користуватися інноваційними методами і формами навчально-виховної роботи, реалізувати особистісно зорієнтований підхід.

Зміст педагогічної практики аспіранта має бути відображений в його індивідуальному плані роботи.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах інститутів/факультетів не менше одного разу протягом навчального року.

 

При організації та проведенні практики ведеться така документація:

 • договори з підприємствами щодо проходження практики студентами;
 • наказ університету про направлення студентів на практику і призначення керівників;
 • програма практики;
 • щоденники та індивідуальні завдання студентам для проходження практики;
 • журнал відвідування студентами практики;
 • звіти студентів про виконання програми практики;
 • відомості щодо заліку з практики.

Звіти студентів зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються та утилізуються в установленому порядку. Анотації звітів студентів про проходження практики (крім закритої тематики) обсягом не менше 650 знаків розміщуються на сайтах кафедр у відкритому доступі та зберігаються не менше одного року.

 

 


Архів сторінки