Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Нормативні документи

Перелік нормативних документів якими регламентується навчальний процес.

Інформація для викладачів

Загальні положення

  1. Наказ №НОН/39/2023 від 10.02.2023 року "Про планування та організацію освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік" 
  2. Розпорядження №РП/46/2023 від 17.02.2023 "Про організацію вибору навчальних дисциплін на 2023/2024 навчальний рік здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та третього (освітньонаукового) рівнів вищої освіти"
  3. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
  4. Наказ № НОН/42/2023 від 14.02.2023 р. про затвердження Положення про реалізацію права на вільний вибір  
  5. Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказ №7/73 від 17-04-2020)
  6. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/164 від 09-09-2020)
  7. Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/34 від 21-04-2017)
  8. Освітній глосарій КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Освітні рівні, ступені вищої освіти та освітні програми

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського (Змінні щороку)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/130 від 27-07-2020)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/130 від 27-07-2020) osvita.kpi.ua aspirantura.kpi.ua

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/70 від 07-04-2020)

 

ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності (наказом №1/205 від 27-07-2015)

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/136 від 05-08-2020)

Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/71 від 07-04-2020)

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/103 від 22-06-2020)

Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського (На громадському обговоренні (ДНВР) http://osvita.kpi.ua/index.php/node/161

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (На громадському обговоренні (НВ) http://osvita.kpi.ua/node/164

 

ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів Університету

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/137 від 05-08-2020)

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положенням про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом № 1/273 від 14-09-2020)

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання (наказом №7/157 від 28-08-2020)

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/103 від 22-06-2020)

Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського (На громадському обговоренні (ДНВР) http://osvita.kpi.ua/index.php/node/161

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

 

ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ  І ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (На громадському обговоренні (ДНВР) http://osvita.kpi.ua/node/160

Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом №7/47 від 02-03-2020)

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Положення про деканат КПІ ім. Ігоря Сікорського (На громадському обговоренні (ДНВР) http://osvita.kpi.ua/node/158)

Положення про кафедру КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Положення про планування та облік педагогічного навантаження НПП в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про інклюзивне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ та ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ в Університеті

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом № 7/165 від 10-09-2020)

Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського (наказом № 1/76 від 25-02-2020)

Положення про комісію з питань етики та академічної чесності КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (Ухвалено Конференцією трудового колективу 09-04-2015)

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського (у ДНВР – Положення про врегулювання конфліктів у КПІ ім. Ігоря Сікорського) (наказом № 7/170 від 22-09-2020)