UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Главная Кафедра Навчання Наука Форум Download Новости Мапа>
Розділи

Напрямки підготовки

Вступ до магістратури

Вимоги до магістерської дисертації

Конкурс студентських робіт

Конференції молодих учених і студентів 09
 ! Увага! Розклад захисту бакалаварських робіт та держ.іспитів (xls файл)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Згідно наказу Мінестерства освіти та науки України від 30.10.2008 №992 оголошено про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році
Згудно цього наказу затверджено провести у 2008/2009 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у два тури:
 • перший тур - у вищих навчальних закладах, жовтень-грудень 2008 року;
 • другий тур - у базових вищих навчальних закладах, лютий-березень 2009 року.
Повний текст наказу можна завантажити тут (doc файл).

Вступ до магістратури

Наказом №1-174 від 05 грудня 2007 року введено в дію "Положення про магістратуру НТУУ "КПІ"" (повний текст положення можна загрузити тут (doc файл)).

Звертаємо на такі суттєві моменти закріплені в Положенні про магістратуру (Розділ 5), що безпосередньо впливають на вступ до магістратури:

 • Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної випускової кафедри, визначається розміром "квоти" на магістерську підготовку
 • При цьому до уваги береться можливість реального працевлаштування випускників-магістрів: передбачувана кількість місць в аспірантурі кафедри, вакансії асистентських посад, наявність заявок на магістрів від академічних інститутів та інших потенційних замовників
 • Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з вищою освітою, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки (спеціальності)
 • У терміни, визначені для подання документів, особа подає до атестаційної комісії факультету заяву на ім'я ректора НТУУ "КПІ", у якій вказує спеціальність, форму навчання та джерела фінансування, документи, що зазначені у "Правилах прийому", а також оригінали документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, тези доповідей, патенти тощо)
 • Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі вступних рейтингів абітурієнтів
 • Умовою участі абітурієнта у конкурсі на магістерську підготовку за держзамовленням є значення його нормованого інтегрального рейтингу не менш ніж 0,9

Вимоги до магістерської дисертації

Вимоги щодо організації та проведення державної атестації випускників викладені у "Положенні про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ "КПІ", 2006 р

Вимоги до змісту магістерської дисертації

Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов'язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки з певної спеціальності. Магістерська дисертація має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне і практичне значення.

Зміст магістерської дисертації передбачає:

 • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об'єкту, предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення пробле-ми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;
 • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забез-печення;
 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який вико-ристовується в процесі дослідження;
 • викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;
 • перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;
 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами їх рецензування.

Вимоги до структури та оформлення магістерських дипломних робіт

Вимоги до структури магістерської дисертації викладені у пункті 6.3 "Положення про магістратуру НТУУ "КПІ"".

Звертаємо на такі моменти:

 • Магістерська дисертація подається до захисту із двома зовнішніми рецензіями фахівців за даною спеціальністю.
 • За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях).
 • Оформлення магістерської дисертації має відповідати вимогам до зві-тів про НДР (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення)
 • Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень або за допомогою комп'ютерних засобів і має відображати основні положення, які виносяться на захист.
Перевод
Статус:не выполнен
Проверка:не выполнена
Последнее обновление25.08.2009 : 02.01
Версия 1 β