UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
Розділи

Співробітники

Спеціалізації

Методичні розробки

Лабораторія

Абітурієнту

Магістратура

Аспірантура

Випускнику

"Хроніка кафедри"
 ! 10.12.14 - Засідання кафедри

12.11.14 - До уваги викладачів! Методичний семінар по темі "робота в e-Campus"

14.11.11 - Засідання кафедри

10.03.10 - Засідання кафедри

09.03.10 - Загальні збори трудового колективу

Архів засідань

23.11.09 - Засідання кафедри

25.11.09 - Засідання кафедри

04.11.09 - Засідання кафедри (Фотографії)

14.10.09 - Засідання кафедри

09.09.09 - Засідання кафедри

23.06.09 - Засідання кафедри

Архів методичних семінарів

Про роботу підрозділів НТУУ”КПІ” відповідно до критеріїв діяльності дослідницького університету

АІС "Рейтинг науково-педагогічних кадрів"

Cтворена 18 липня 1997 року спiльними зусиллями вчених та викладачiв НАН України та НТУУ "КПI". В перiод з 1997 по 2002 рiк кафедру очолював вiдомий вчений-матерiалознавець, перший вiце-президент НАН України Шпак Анатолiй Петрович. З 2002 року завiдувачем кафедри обрано доктора технiчних наук, професора Воронова Сергiя Олександровича.
Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв за спецiальнiстю "Прикладна фiзика" (спецiалiзацiї "Високi фiзичнi технологiї" та "Фiзика живих систем") за замовленням НАН України, iнших наукових на навчальних установ України. Кафедра забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку з фiзики, iнших спецiальностей ФТI. Завiдувач кафедри:
д.т.н., проф. Воронов С.О.
Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти. Студенти отримують грунтовну пiдготовку з фундаментальних дисциплiн - фiзики, математики на рiвнi вiдповiдних спецiальностей класичних унiверситетiв, а також пiдвищений рiвень пiдготовки з iноземної мови, iнформацiйних технологiй та iнших.
Викладачi кафедри розробили i поставили близько 30 сучасних професiйно-орiєнтованих та спецiальних дисциплiн, серед них "Фiзика суцiльних середовищ", "Електродинамiка суцiльних середовищ", "Статистична радiофiзика та оптика", "Фiзика плазми", "Фiзика твердого тiла", "Математичне моделювання фiзичних процесiв та прикладнi програми", "Симетрiя в фiзицi", "Рентгенiвськi методи дослiдження", "Методи дослiдження властивостей речовин", "Квантова електронiка", "Оптоелектронiка", "Основи загальної бiологiї та бiохiмiї", "Основи бiофiзики", "Бiофiзика складних систем", "Синергетика", "Нелiнiйна оптика", "Технологiя i застосування наноструктур", "Квантова хiмiя", "Фiзика та хiмiя поверхнi", "Новi матерiали i речовини", "Фiзична кiнетика", "iнфрачервона електронiка", "Локальнi методи дослiджень", "Фiзичне матерiалознавство", "Фiзика невпорядкованих систем", "iнтегральна i волоконна оптика".

Розподiл навчального часу мiж циклами дисциплiн навчального плану магiстра з прикладної фiзики:


Фунд. фiзична пiдготовка (18%)
Фунд. математична пiдготовка (18%)
Загальна комп'ютерна пiдготовка(9%)
iноземна мова (6%)
Профорiєнтованi, спецiальнi дисциплiни(13%)
Гуманiтарнi, соцiально-економiчнi дициплiни (крiм iноз. мови)(18%)

Кафедра є базовою в органiзацiї студентської олiмпiади НТУУ "КПi" з загальної фiзики, бере активну участь в органiзацiї щорiчних Київського мiжнародного математичного фестивалю, Фестивалю Науки в Україні,фiзико-технiчної олiмпiади ФТI для талановитих та обдарованих учнiв середнiх шкiл.

Студенти кафедри демонструють високий рiвень знань з фундаментальної та професiйної пiдготовки на студентських олiмпiадах мiжнародного та всеукраїнського рiвня, студентських наукових конкурсах. Випускники кафедри працюють та продовжують навчання в провiдних наукових установах України, Нiмеччини, Фiнляндiї, Англії.

Теми наукових програм:
  1. Розробка неохолоджуваних матричних перетворювачiв iЧ дiапазону, наноструктур багатоелементних гiбридних пiроприймачiв (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
  2. Дослiдження в галузi наукового приладобудування,Breitling Certifie replica christian louboutin replica оптоелектронних приладiв на основi нових напiвропiдникових матерiалах (Керiвник - чл.-кор. НАН України Сизов Ф.Ф.).
  3. Проведення фундаментальних та прикладних дослiджень з найактуальнiших питань науки й технiки, що спрямованi на розв'язання проблем народного господарства в тiсному зв'язку з навчальним процесом (Керiвник - д.т.н., проф. Воронов С.О.).
  4. Фiзичнi дослiдження в галузi бiофiзики та фiзiологiї людини (Керiвник - академiк НАН України Костюк П.Г.).
Спiвробiтники кафедри :
У складi кафедри на постiйних та сумiсницьких посадах працюють 21 професорiв, 9 доцентiв, 5 старших викладача, 1 асистента. Серед них -2 академiки, 1 член-кореспондент.

Переклад
Статус:виконан
Перевірка:виконана
Останнє оновлення
12.12.14
Версія 1 β